Skydd av personuppgifter

Dataskydd för personer som ringer till kontrollcentret

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi är därför glada att kunna informera dig nedan om hur vi hanterar dina personuppgifter och om de rättigheter du har när det gäller användningen av dina uppgifter.

Ansvarig för insamling och användning av dina personuppgifter är

Dataskydd för personer som ringer till kontrollcentret

Ansvarigt organ:
International Security GmbH
Wehrden Öst 5
26835 Hesel

E-post: [email protected]

Ombud för dataskydd:

Secom IT GmbH
Nienburger Str. 9d
27232 Sulingen

E-post: [email protected]

International Security GmbH behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Vårt dataskyddsombud står alltid till förfogande för att svara på frågor.

Vi behandlar dina personuppgifter (telefonnummer och inspelning) uteslutande i syfte att verifiera meddelanden om till- och frånkoppling från kunden och som en utbildnings- och QM-bas för interna förbättringsprocesser på grundval av samtycke. Vi behandlar följande kategorier av uppgifter: Det telefonnummer du uppger samt namn och uppgifter som du uppger under inspelningen. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att uppfylla de ovan nämnda syftena.

I slutet av samtalet kontrollerar vi om vi fortfarande behöver uppgifterna. Om uppgifterna inte längre behövs och det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla dem, kommer uppgifterna att raderas. Den maximala lagringstiden är 30 dagar

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för orderhantering, om du har gett ditt uttryckliga förhandsgodkännande, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller genom ett domstols- eller myndighetsbeslut eller om detta är nödvändigt för att genomdriva våra rättigheter, i synnerhet för att genomdriva fordringar som härrör från ett avtalsförhållande med dig. Beroende på respektive order kan uppgifterna överföras till följande kategorier av mottagare: Kund

Registrerade personer har rätt att, på begäran till den personuppgiftsansvarige, kostnadsfritt få information om de personuppgifter som lagras om dem. Dessutom har du rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter, begränsning av databehandling och dataportabilitet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

I enlighet med artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt. Adressen till den tillsynsmyndighet som ansvarar för vårt företag är

Den statliga kommissionären för dataskydd i Niedersachsen

Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, telefon: 0511/120 45 00, fax: 0511/120 45 99, e-post: [email protected]

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Detaljerad information om dataskydd finns i vår integritetspolicy som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i det juridiska meddelandet på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vissa av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om dataskydd. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. För mer information, se integritetspolicyn under ”Rätt till begränsning av behandling”.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker huvudsakligen med hjälp av cookies och s.k. analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är i allmänhet anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig.

Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om dessa verktyg och dina möjligheter att invända i följande sekretesspolicy.

2. värdskap

Extern hosting

Denna webbplats hostas av en extern tjänsteleverantör (hoster). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterns servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, åtkomst till webbplatsen och andra data som genereras via en webbplats.

Värdföretaget används för att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i GDPR) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i GDPR).

Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsåtaganden och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Ingående av avtal för orderhantering

För att garantera en dataskyddskonform hantering har vi ingått ett avtal om orderhantering med vår hoster.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

International Security GmbH
Attn. Jörn Windler
Wehrden Öst 5
26835 Hesel

Telefon: +49 (0)4950 8062-0
e-post: [email protected]

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Dataskyddsombud som krävs enligt lag

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

secom IT GmbH
företrädd av Marc Friedrich
Nienburger Straße 9A
27232 Sulingen

[email protected]

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen baseras på art. 6 para. 1 lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som härrör från din speciella situation; detta gäller även profilering som baseras på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund som behandlingen baseras på finns i denna integritetspolicy. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direkt marknadsföring (invändning enligt artikel 21.2 i GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga gäller utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad förbindelse på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det juridiska meddelandet. Rätt till begränsning av behandling föreligger i följande fall:

 • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Så länge granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
 • Om du lämnar in en invändning i enlighet med Art. 21 para. 1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Vissa av webbsidorna använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

Hantera inställningar för cookies och dataskydd

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”session cookies”. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f DSGVO lagrad. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna integritetspolicy.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Typ av webbläsare och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Hänvisande URL
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – serverns loggfiler måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR, i den mån din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts.

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringstider – förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR, i den mån din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) och/eller på våra berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR), eftersom vi har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

Kommentarfunktion på denna webbplats

För kommentarsfunktionen på denna sida sparas, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte skriver anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adress

I vår kommentarsfunktion lagras IP-adresserna för de användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på denna webbplats innan de aktiveras, behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av lagöverträdelser som förolämpningar eller propaganda.

Prenumerera på kommentarer

Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på kommentarer efter att ha registrerat dig. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande för att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion via en länk i info-mailen. Om du har överfört dessa uppgifter till oss för andra ändamål och på andra ställen (t.ex. prenumeration på nyhetsbrev) kommer de dock att finnas kvar hos oss.

Lagringstid för kommentarerna

Kommentarerna och tillhörande data (t.ex. IP-adress) lagras och förblir på denna webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste raderas av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt e-postmeddelande till oss. Lagligheten i den databehandling som redan utförts påverkas inte av annulleringen.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att upprätta, innehålla eller ändra det rättsliga förhållandet (inventeringsdata). Detta görs på grundval av artikel 6.1 i EG-fördraget. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Dataöverföring vid ingående av ett avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt inom ramen för avtalshantering, till exempel till det kreditinstitut som ansvarar för att hantera betalningar.

Ytterligare överföring av uppgifterna kommer inte att ske eller kommer endast att ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, t.ex. för reklamändamål.

Grunden för databehandling är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

Unbounce

För enskilda undersidor använder vi tjänsten unbounce. Leverantören är unbounce Marketing Solutions Inc, 400-401 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 5A1.

EU-kommissionen har kategoriserat Kanada som ett säkert tredje land med en adekvat nivå av dataskydd och vi har ingått ett avtal om orderhantering.

Enskilda undersidor hostas av unbounce och din webbläsare kommunicerar direkt med unbounce så att din IP-adress överförs och cookies kan ställas in. All information som du anger på dessa sidor lagras också av unbounce. Vi får sedan en anonym utvärdering av aktiviteterna.

Ytterligare information om unbounce och dataskydd hos unbounce hittar du här: https://unbounce.com/privacy/

 

5. Sociala medier

Twitter-plugin

På denna webbplats finns funktioner från tjänsten Twitter integrerade. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. I samband med detta överförs även uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Twitter. Ytterligare information om detta finns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/de/privacy.

Användningen av Twitter-plugin baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av största möjliga synlighet i sociala medier.

Du kan ändra dina dataskyddsinställningar på Twitter i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings .

6. Analysverktyg och reklam

HubSpot

Vi använder tjänster från programvarutillverkaren HubSpot. HubSpot är ett programvaruföretag från USA med en filial i Irland (HubSpot European Headquarters, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Irland).

HubSpot är en tjänsteplattform. Den tjänst som används är en integrerad programvarulösning med vilken vi kan hantera kunddata och täcka olika aspekter av vår onlinemarknadsföring. Detta inkluderar analys av landningssidor och rapportering. Så kallade ”web beacons” används och cookies lagras på den slutenhet du använder.

Exempelvis kan följande personuppgifter samlas in:

 • IP-adress,
 • geografiskt läge,
 • Typ av webbläsare,
 • Besökets varaktighet,
 • visade sidor.

Den insamlade informationen och innehållet på vår webbplats lagras på servrarna hos vår mjukvarupartner HubSpot Ireland. Vi använder HubSpot för att analysera användningen av vår webbplats. På så sätt kan vi ständigt optimera vår webbplats och göra den mer användarvänlig. Vi använder också informationen för att avgöra vilka av vårt företags tjänster som är av intresse för kunder och prenumeranter på nyhetsbrev och för att kontakta dem i reklamsyfte. Dessutom använder vi analysen för att optimera vår webbplats för dig.

Vi använder dock endast din IP-adress i en förkortad version. Detta innebär att användarnas IP-adress förkortas av HubSpot inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en HubSpot-server i USA och förkortas där.

Cookies har en normal livslängd på 13 månader. Dessutom raderar vi de personuppgifter som samlats in via HubSpot så snart det syfte för vilket de samlades in har uppnåtts, såvida inte raderingen strider mot lagstadgade lagringstider.

Den information som genereras av cookien om användarens användning av online-erbjudandet kan vanligtvis också överföras till en Google-server i USA och lagras där.

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 punkt. 1 lit. a GDPR, förutsatt att du har gett ditt samtycke via vår banner. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vänligen följ dessa instruktioner denna länk
och gör lämpliga inställningar via vår banner. Överföringen till ett tredje land sker på grundval av artikel 49 para. 1 lit. a GDPR.

Ytterligare information om hur HubSpot fungerar finns i HubSpot Inc:s integritetspolicy.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Plugin för webbläsare

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie är inställd för att förhindra insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats: Avaktivera Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av order

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte hänföras till en viss person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet ”Invändning mot datainsamling”.

Google Signals

Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan Google Signals användas på denna webbplats för att generera enhetsövergripande rapporter. Om du har aktiverat personligt anpassade annonser och har länkat dina enheter till ditt Google-konto kan Google analysera ditt användarbeteende över enheter och skapa databasmodeller, inklusive för enhetsöverskridande konverteringar, förutsatt att du samtycker till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6.1 lit. a i GDPR. Vi får inga personuppgifter från Google, endast statistik. Om du vill stoppa den enhetsövergripande analysen kan du avaktivera funktionen ”Personanpassad annonsering” i inställningarna för ditt Google-konto. Följ anvisningarna på denna sida för att göra detta: https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=de Mer information om Google Signals finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Lagringstid

Uppgifter som Google lagrar på användar- och händelsenivå och som är kopplade till cookies, användar-ID eller annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annons-ID) anonymiseras eller raderas efter 26 månader. Detaljer finns under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

7:e nyhetsbrevet

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

De uppgifter som anges i formuläret för registrering av nyhetsbrev behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”unsubscribe” i nyhetsbrevet. Lagligheten i den databehandling som redan utförts påverkas inte av annulleringen.

De uppgifter som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt artikel 6.1 lit. f i GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Rapidmail

Denna webbplats använder Rapidmail för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Tyskland.

Rapidmail är en tjänst som bl.a. kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter du lämnar i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras på Rapidmails servrar i Tyskland.

Om du inte vill bli analyserad av Rapidmail måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för detta ändamål i varje nyhetsbrev. Du kan också avregistrera dig från nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Dataanalys av Rapidmail

För analysändamål innehåller de e-postmeddelanden som skickas med Rapidmail en så kallad ”tracking pixel”, som ansluter till Rapidmails servrar när e-postmeddelandet öppnas. På så sätt kan det fastställas om ett nyhetsbrev har öppnats.

Vi kan också använda Rapidmail för att avgöra om och vilka länkar i nyhetsbrevet som klickas på. Alla länkar i e-postmeddelandet är så kallade spårningslänkar, med vilka dina klick kan räknas.

Du kan läsa mer om Rapidmails analysfunktioner på följande länk: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Rättslig grund

Databehandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Lagligheten i den databehandling som redan utförts påverkas inte av annulleringen.

Lagringstid

De uppgifter som du lämnar till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrev tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål påverkas inte av detta.

När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt artikel 6.1 lit. f i GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.

För mer information, vänligen se Rapidmails information om datasäkerhet på: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Ingående av avtal för orderhantering

Vi har ingått ett avtal med Rapidmail där vi förpliktigar Rapidmail att skydda våra kunders uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part. Detta avtal kan ses på följande länk: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-auftragsdatenverarbeitung.pdf.

8. Plugins och verktyg

YouTube med utökat dataskydd

Denna webbplats bäddar in videor från YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Överföring av uppgifter till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det utökade dataskyddet. YouTube upprättar en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk, oavsett om du tittar på en video eller inte.

Så snart du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din slutenhet när du startar en video. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök. Cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Efter starten av en YouTube-video kan ytterligare databehandlingsprocesser utlösas som vi inte har något inflytande över.

Användningen av YouTube är av intresse för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information om dataskydd på YouTube finns i deras integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för standardiserad visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. Någon anslutning till Googles servrar sker inte.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Vi använder Google Maps för att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om de uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart besökaren kommer in på webbplatsen. För att analysera detta utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, tid som besökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare informeras inte om att en analys pågår.

Databehandlingen utförs på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserad spionering och SPAM.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles integritetspolicy och i Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. egna tjänster

Hantering av uppgifter om sökande

Vi ger dig möjlighet att ansöka till oss (t.ex. via e-post, post eller ansökningsformulär online). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med datainsamlingen

Om du skickar en ansökan till oss kommer vi att behandla dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från intervjuer etc.) i den mån det är nödvändigt för att fatta beslut om att inleda ett anställningsförhållande. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG – ny enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), art. 6 para. 1 lit. b GDPR (allmän avtalsinledning) och – om du har gett ditt samtycke – Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

Om ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat att behandlas på grundval av § 26 BDSG-ny och artikel 6 para. 1 lit. b GDPR i syfte att implementera anställningsförhållandet i våra databehandlingssystem.

Lagringstid för uppgifter

Om vi inte kan erbjuda dig ett jobb, du avvisar erbjudandet eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att lagra de uppgifter du har lämnat på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR) i upp till 6 månader från slutet av ansökningsprocessen (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Lagringen tjänar framför allt som bevismaterial i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av 6-månadersperioden (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist), kommer radering endast att ske när syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.

Uppgifterna kan också lagras längre om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller om lagstadgade lagringsskyldigheter förhindrar radering.

Inkludering i urvalet av sökande

Om vi inte ger dig ett jobberbjudande kan du ha möjlighet att ansluta dig till vår pool av sökande. Om du blir antagen kommer alla dokument och uppgifter från din ansökan att överföras till sökandebasen så att du kan kontaktas vid lämpliga lediga tjänster.

Inkludering i kandidatpoolen baseras uteslutande på ditt uttryckliga samtycke (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Inlämnandet av samtycke är frivilligt och är inte relaterat till den aktuella ansökningsprocessen. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke. I detta fall kommer uppgifterna oåterkalleligen att raderas från urvalet av sökande, förutsatt att det inte finns några rättsliga grunder för lagring.

Uppgifterna från den sökandepoolen kommer att raderas oåterkalleligen senast två år efter det att samtycke har beviljats.

Sabine Harms

Ring oss

+49 (0) 4950 / 8062-25
Sabine Harms

Kundservice

VIDEO GUARD-platser

Planerar du ett större projekt?

Hör av dig till oss så återkommer vi till dig inom kort